សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័រនេះ!

ករណី

Health machine
ម៉ាស៊ីនសុខភាព
Family doctor contract package-1
កិច្ចសន្យាគ្រូពេទ្យគ្រួសារ ១ កញ្ចប់
Health-machine-3
សុខភាពម៉ាស៊ីន ៣
Wan Fukang
វ៉ានហ្វូគូកាង
Zhaolin Community
សហគមន៍ហ្សូលីន
Intelligent health monitoring equipment package
កញ្ចប់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសុខភាពឆ្លាតវៃ
Health machine-2
ម៉ាស៊ីនសុខភាព -២
Wan Fukang-1
វ៉ានហ្វូគូកាង -១
Alibaba Health Partners signed a contract
ដៃគូសុខភាពអាលីបាបាបានចុះកិច្ចសន្យា
Rizhao Center
មជ្ឈមណ្ឌលរីហ្សូ
Family doctor contract package
កញ្ចប់កិច្ចសន្យាគ្រូពេទ្យគ្រួសារ
Evidence based smart healthcare
ការថែរក្សាសុខភាពឆ្លាតវៃផ្អែកលើភស្តុតាង